ÇEKİRDEK & OLUŞ MANİFESTOSU

ÇEKİRDEK OLUŞ MANİFESTOSU

Danışanları ve tüm paydaşlarıyla kurduğu ilişkinin doğası; karşılıklı güven, profesyonellik ve paylaşım esasına dayanır.

İnsan-insana eşitlikçi bir ilişki ağı içerisinde; karşılıklı çözüm ortağı olarak ve değişim yoluyla ilerlemeyi tercih ederiz.

Verdiğimiz hizmetlerin odağında insanların psikolojik sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırma yer alır. Danışanları ile çalışma esası olarak Güvenli Bağlanma Odaklı Çekirdek Oluş Modeli kullanılmaktadır. Bu model Bağlanma Kuramını ana kaynak olarak seçmiştir. Model oluşturulurken; insanı ihtiyaçları ile temas ederken ihtiyaç duyulan birçok bilimsel kuramdan Güvenli Bağlanma, Bütüncül Psikoterapi, Kabul Kararlılık Terapisi,, Dürtü Çatışma Kuramı, Duygu Odaklı Terapi, Ego Durumları, Şema Terapi, Bilişsel Terapi, Aile Dizimi,, Geştalt Terapi, Kendilik Kuramı, Masterson, Varoluşculuk, Somatik Deneyimleme, Mesnevi Terapi, Recall Healing, Psikodrama, Oyunlaştırma gibi birçok bilimsel kuramdan faydalanırız. Çok yönlü olarak ortaya çıkardığımız verileri, danışanların psikolojik sağlamlık kazanması ve güçlendirmek için kullanırız.

Tüm hizmetlerimizde hedefimiz;

Bireyleri kendi ihtiyaçlarına temas edebilecek olgunluğa ulaştırmayı sağlamaktır.

Kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerinde (Karı-Koca/ Çocuk-Ebeveyn vb) dengeyi sağlayabilecekleri besleyici ve destekleyici ilişkiler kurmaları için danışanlarına destek vermektir.

Mesleğimizi yaparken, danışanlarımızın hiçbirini sorunlu insanlar veya hasta olarak görmez; bunun yerine onları kendi zengin iç kaynaklarına ulaşmakta zorlanan bireyler olarak değerlendiririz.

Bizim için her insan biriciktir. Yaptığımız çok yönlü değerlendirme testleriyle, kişinin ihtiyaçlarını belirleyerek, süreç içerisinde ulaşabileceği kaynakları geliştirecek bilgi, beceri ve teknikleri sunmayı; danışanımızın hayatla arasındaki köprüleri yeniden inşa etmesini destekleriz.

Verdiğimiz destek ve hizmetler, insanın yaşam döngüsünde uğrayabileceği bütün gelişimsel durakları (Çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık, evlilik, boşanma, kayıplar, travmalar vb) kapsar. Bu kapsayıcılık, yaşam evrelerinin bütüncül bir bakış tarzı ile değerlendirme ve destekleme potansiyelini içinde barındırır.

Bütüncül terapi tekniklerinden beslenerek; Türkiye’deki ve Dünyadaki bütüncül psikoterapi organizasyonları ile etkin işbirliği halinde hareket ederiz. Bu bağlamda Çekirdek Oluş, Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Merkezi (S.E.P.I) bilimsel destek alır ve bu organizasyonlara bilimsel destek veririz.

Merkezimizde çalışan uzmanların sürekli gelişimine değer verir, zaman ayırırız. İnsan ile çalışma yetkisine sahip olabilecekleri lisans eğitiminden sonar yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmeleri için teşvik ederiz. Ayrıca 3 yıl kurum içi eğitim, uygulama ve süpervizyondan geçiririz. Çünkü biz, mesleki deneyimi bilgeliğe dönüştürmeyi varlık nedeni görürüz.

Merkezimizde danışmanlık hizmeti veren çalışanlar, ortak bir dil kullanır. Ortak dil, iş süreçlerindeki sürekli etkileşimle ve çalışanlarımızın bireysel potansiyeliyle zenginleşmektedir. Danışanlar için yapılan hizmetler uzmanlar arası ortak bir dilin doğurduğu uyum, bir sinerji yaratır.

Fiziksel mekânımız, insan doğası ile bütünleşecek şekilde tasarlanmıştır. Danışanları şehrin içerisinde ancak doğa ile kucaklaşabilecekleri ve bütünleşebilecekleri bir ortamda hizmet almaktadır.

Ücret politikası belirlenirken, verilen hizmetin kalitesini düşürmeyecek miktarlar tercih ederiz. Bunun yanı sıra hizmet bedellerini ulaşılabilir seviyede tutmaya özen gösteririz. Oluşturulan sistem en yüksek faydayı en uygun fiyata vermeyi hedefler.

Danışmanlık hizmetimizde kullandığımız yöntemler, argümanlar, tezler; modern bilim verileri ile sürekli güncellenir ve çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümler, halihazırdaki sisteme adapte edilmektedir. Bu bağlamda Çekirdek Oluş Modeli organiktir.

Danışanlar ile yola çıkılırken, şeffaflık ilkesine bağlı kalır ve süreçte yapılabilecek olanlar hakkında çok yönlü bir şekilde bilgilendirme yaparız. Danışanlarımıza boş vaadler sunmayız.

Gerekli görüldüğü takdirde uzmanlar arası iş bölümü ve çözüm ortaklığı teklifinde bulunuruz. ÇEKİRDEK OLUŞ Gelişim ve Güvenli Bağlanma Danışmanlık Merkezi çözüm ortaklarından birini oluşturmaktadır.